زیر پوست مادرت می‌خوابی | آنتونیو گاموندا

زیر پوست مادرت می‌خوابی
و رویاهایش در رویاهای تو رخنه می‌کنند.
در همان حیرت درخشان
بیدار می‌شوید.

هنوز نمی‌دانی که هستی:
مرددی میان مادرت
و ‌لرزشی زنده.

برگشت به بالای صفحه